Tramuntana Garden

1968

Es crea una associació de pares de nens i nenes amb discapacitat psíquica amb la col·laboració de la Parròquia de Sant Joan de Palamós i amb seu a les mateixes instal·lacions. 

1982

L’ajuntament de Palafrugell crea un taller (Can Genís) per a persones amb discapacitat psíquica.

1983

S’inaugura el col·legi Públic d’Educació Especial Els Àngels situat al Municipi de Palamós.

1986

Es crea la Mancomunitat Intermunicipal del Baix Empordà per a Disminuïts Psíquics, amb la participació de 13 municipis de la comarca (entre ells el municipi de Palamós).

1987

S’inaugura el “Centre Tramuntana a Palafrugell”, amb 14 usuaris (10 Taller Ocupacional (STO) i 4 usuaris transitoris, actualment el servei es diu Ocupacional d’Inserció (SOI)) el pressupost inicial es de 14.751.000 pessetes.

1989

Es constitueix la Fundació Pública de serveis del Centre de Jardineria Tramuntana, amb 25 usuaris. L’activitat principal són els pretallers i el cultiu de plantes ornamentals a la finca cedida per l’ajuntament de Palafrugell (1 Ha).

1990

Cinc usuaris del centre ocupacional passen a tenir el primer contracte de treball.  Els serveis són de manteniment i conservació de jardins i es realitzen a Palafrugell i Begur. És el que anomenem el Centre Especial de Treball Tramuntana (CET).

1992

La Mancomunitat i la Fundació Pública, presenten un dèficit estructural i econòmic insostenible. Amb els proveïdors hi ha un deute acumulat de 72.000 € (12 milions de pessetes).

El Consell Comarcal proporciona un vehicle de transport.

L’Ajuntament de Palafrugell encarrega un informe tècnic a “Tallers de Catalunya” segons el qual per reestructurar el Centre Tramuntana i caldrien aproximadament cinc anys sense preveure resultats econòmics, ni ampliacions de cap mena. Estudi entregat a finals de 1993

1993

S’inicien els tràmits per passar la gestió de la Fundació Pública de serveis del Centre de Jardineria Tramuntana al Consell Comarcal del Baix Empordà.

Es dissolen la Mancomunitat i la Fundació i s’estableix que serà el Consell Comarcal del Baix Empordà qui gestionarà el servei del Centre Especial de Treball i el Centre Ocupacional Tramuntana amb aportació econòmica i del personal adient pròpia, amb la participació dels municipis integrants de la Mancomunitat.

El personal tècnic del Centre s’integra respecte a categories, definició de tasques i sous al conveni col·lectiu de treballadors de tallers de disminuïts psíquics de Catalunya (CET i CO).

Es reestructura l’organigrama de funcionament. S’inicien les obres de construcció d’un nou Centre Ocupacional per a 40 places, al mateix Centre de Palafrugell.

Es fa efectiu el pagament dels deutes a proveïdors. Es procedeix a l’optimització d’equipaments reparant l’hivernacle existent, construcció d’un altre de nou, optimitzant els espais disponibles tant de zones de treball com de terrenys.

S’organitza el servei adaptat de transport amb Creu Roja. Fins ara es feia des del mateix centre i es regula el servei complementari del menjador al mateix centre (càtering) .

1994

Amb la col·laboració de l’ajuntament i Fundació “La Caixa”, el Consell Comarcal del Baix Empordà equipa: Locals per oficines, maquinària, dos hivernacles, asfaltat dels accessos a la finca, tancaments de la nova cessió de terrenys (1,3 Ha). Adquisició de vehicles pel servei de jardineria.

Cinc usuaris formen part del programa de formació subvencionat pel fons social europeu “Horitzó”.      

1995

S’inaugura el Taller Ocupacional nou amb capacitat per a 40 usuaris, format per 5 mòduls  i altres dependències.

1996

S’inaugura la “Piscifactoria Tramuntana” (finançada conjuntament pel departament de treball de la Generalitat i el CCBE) a Sant Feliu de Guíxols. Creació de 10 llocs de treball nous (persones amb discapacitat). Va ser guardonada el 1999 pel seu funcionament per la Generalitat de Catalunya.

1999

Se signa el primer conveni de col·laboració dels serveis de manteniment i conservació i neteja de jardineria amb l’ajuntament de Palamós i el Centre Tramuntana-CCBE (tres treballadors amb discapacitat i un oficial 1ª del mateix municipi fins avui dia).

2002

Ampliació d’un mòdul del Centre Ocupacional al centre de Palafrugell (10 usuaris ). Fira nadalenca de Palamós hi fa una aportació econòmica de 6.000 €.

Tancament de la secció Piscifactoria. El servei de jardineria de SFG absorbeix el 70% dels treballadors. La resta s’ubiquen al centre de Palafrugell.

2004

Participació econòmica dels ajuntaments pel manteniment del Centre passa de 0,4% (sobre pressupost ordinari) de 1993 a gairebé al 0% el 2004.

Tancament de la Horta convencional a St. Climent de Peralta. Els treballadors amb discapacitat van ubicats al servei de jardineria de Palafrugell i de Palamós. La resta al viver de Palafrugell.

Participació institucionalitzada en competicions esportives: Acell i Especial Olímpics.

2004-2011

Ampliació progressiva del Centre Especial de Treball (creació de 2 a 3 llocs de treball anuals de mitjana). Les activitats empresarials del Tramuntana han permès crear i mantenir llocs de treball per a persones amb especials dificultats d’integració:

JARDINERIA

(Actualment 31 treballadors/es amb discapacitat). Inici 1990, -el 2006 ampliació inversió dels serveis jardineria amb 10 llocs de treball nous:

SENYALITZACIÓ VIÀRIA I MOBILIARI URBÀ

(Actualment 2 treballadors/es amb discapacitat). Inici 2004:

CENTRE DE CULTIUS DE PLANTES ORNAMENTALS

(Actualment 8 treballadors/es amb discapacitat). Inici 1990, -el 2010 ampliació i inversió al viver i serveis jardineria amb 7 llocs de treball nous- :

MANIPULATS I MUNTATGES INDUSTRIALS

(Actualment 16 treballadors/es amb discapacitat). Inici 2004. Envasats ALIMENTARIS (2012).

ALTRES SERVEIS PROPIS

Administració, neteja, xarxa de cicloturisme i manteniment i consergeria (Actualment 3 treballadors/es amb discapacitat). Inici 2007-2015.

Es fa especial incidència a la integració al mercat laboral dels usuaris del servei ocupacional d’inserció (SOI).

2010

Es realitzen les obres de reforma i ampliació del menjador al Centre Tramuntana.

2012

Se celebra el 25è aniversari del Centre Tramuntana (CO i CET)  i el 5è aniversari de l’Associació de familiars i pares del centre (AFATRAM).

2013

Pressupost actual:  2.329.000 €. Projectes:

2014

Ampliació del Centre Ocupacional al Baix Empordà per a 32 places de centre de dia de SOI i STO,  inclou la construcció d’un nou menjador modular de 135 m2, un mòdul per a SOI de 45 m2  i 30 m2 destinats  a sanitaris (homes/dones).

2015

Obres de reforma, adequació i instal·lació elèctrica dels mòduls del SOI i viver del Centre Tramuntana.

Signatura del conveni amb la Fundació Bancària “La Caixa” i el Consell Comarcal del Baix Empordà pel manteniment i conservació dels jardins (9 Ha) de Cap Roig de Calella de Palafrugell per un import anual de 236.700 € (IVA a part).

2017

30è aniversari del Centre Tramuntana (CO i CET) i 10è aniversari de l’Associació de Familiars i Pares del Centre (AFATRAM).  Amb 173 persones ateses:  78 usuaris del STO, 30 usuaris del SOI i 65 treballadors del CET. I 45 professionals.

ACTUALITAT

Uns anys després va aparèixer la pandèmia de la Covid-19, això va repercutir al nostre centre i usuaris. Vam ampliar diferents zones reduint també el nombre d’usuaris per cada una d’elles. Vam introduir la mascareta com un accessori habitual i indispensable per la salut de tots. Tot i això, aquest fet no ens va tirar enrere i hem continuat creixent. Actualment, ens trobem amb projectes molt importants de cara al futur i amb moltes ganes de seguir creixent i creant llocs de treball.