Serveis de jardineria

Manteniment de gespa

Per aquest servei realitzem un manteniment de la gespa natural i consisteix en el següent: escarificar, segar, abonar, regar i perfilar. Tallem la gespa, resseguim les vores del jardí i escarifiquem el sòl amb l’objectiu d’airejar la terra per reduir els residus i així conservar-la de la millor manera.

Poda d'arbres

La poda consisteix a eliminar aquelles parts dels arbres que no son necessàries, que dificulten la producció de la planta o que resulten antiestètiques. Hi ha varis motius de poda, com pot ser per treure parts malaltes, seques o inútils dels arbres per tal d’afavorir la floració.

Tanques vegetals

Aquest servei pot tenir dos objectius o formació de la tanca o manteniment d’aquesta. La formació té una actuació de 2 o 3 cops l’any proporcionant una estructura bàsica de la planta. En canvi, el manteniment consisteix a tallar les branques i mantenir l’estructura que forma la tanca.

Plantació d'arbres

El servei de plantació comença amb la preparació de l’arbre i del forat. La part més important és la subjecció de l’arbre en posició correcte i l’aportació de terra necessari per a cobrir les arrels. El reg i el manteniment de l’arbre és un punt a tenir en compte.

Plantes de temporada

En el viver de plantes tenim més de 3000 m2 de cultiu de plantes ornamentals: aromàtiques, de temporada, arbres fruiters, enfiladisses, arbustives, medicinals, etc. També disposem de plantes en règim de lloguer per ocasions especials o per períodes vacacionals.

Gespa artificial

Per realitzar el canvi d’una gespa/prat a una gespa artificial sempre fem una proposta adaptada a les necessitats de cada terreny. La instauració tindrà les següents fases: Preparació del terreny, col·locació de malla antigermiant, col·locació de la gespa artificial acordada i acabats perimetrals.